Svētā Jēkaba katedrāles Caritas grupa

Kas ir “Caritas”?

Kalpošana “Caritas” ir brīvprātīgs darbs un atbalsta sniegšana trūcīgajiem. Informāciju par trūcīgajiem nepieciešamajām lietām un nepieciešamo pastorālo palīdzību tiek regulāri apkopota un nodota draudzes locekļiem, izvietojot to uz draudzes “Caritas” stenda, kā arī publicējot draudzes “Caritas” Facebook lapā. “Caritas” kalpošanai var pievienoties ikviens labas gribas cilvēks.

Kā iespējams līdzdarboties?

Iespēja līdzdarboties ar materiālu atbalstu, kā arī kalpošanu, par iesaistīšanos “Caritas” darbībā lūdzam sazināties ar  Jēkaba katedrāles “Caritas” grupas koordinatori un pastorālā konsultanti Anžellu Rozi-Jumiķi, tel.+371 26156406

Jēkaba katedrāles draudzes “Caritas” pateicas draudzei un mecenātiem par ziedojumiem un aicina arī turpmāk atbalstīt vājākos mūsu sabiedrības locekļus, jo Svētie Raksti ietver Kunga apsolījumu: “ Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem”(2 Kor 9, 7-8).

Pāvests Francisks jau kopš sava pontifikāta sākuma pievērš īpašu uzmanību trūcīgajiem cilvēkiem un kādā uzrunā atgādina būtiskos jautājumus, kurus varam uzdot sev: “Vai es viņus apģērbju un protu mierināt?”, saistot šos jautājumus ar ieklausīšanos Svētā Gara balsī un sava iekšējā tempļa šķīstīšanu [1]. Rūpes par trūcīgajiem ir arī Rīgas arhibīskapa- metropolīta Z. Stankeviča redzeslokā jau ar stāšanos amatā 2010. gadā, līdz ar to pontifika un arhibīskapa redzējums ir vienots.

Pārliekot akcentu no skrupulozām rūpēm tikai  par indivīda morālo tīrību, kas nereti tiek izprasta pat kā norobežošanās no citiem, uz iziešanu pie līdzcilvēkiem, pāvests aktualizē  senas, jau Vecajā Derībā ierakstītas Dieva pavēles, kuras Kristus ir atkārtoti nostiprinājis Jaunajā Derībā ar savu dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. Lev 19, 13 un At 24, 14-21 Kungs pavēl izmaksāt  laikā algu strādniekam, rūpēties par bāreņiem un atraitnēm, lai tie nesauc uz debesīm. Jēzus ļoti skaidri norāda kritērijus, pēc kādiem Tiesas dienā tiks svērti katra darbi:“Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši” (Mt 25, 40) un  Kungs min tās cilvēku grupas, kuriem bieži tuvojamies nelabprāt – cietumnieki, slimi, kaili. Viena no organizācijām Baznīcā, kas sniedz praktisku palīdzību šiem cilvēkiem ir “Caritas Internationalis”, Latvijā – “Caritas Latvija” un šai saimei pieder arī  Jēkaba katedrāles “Caritas” grupa.

Rīgas Sv.  Jēkaba Caritas grupai pāvesta pievēršanās trūcīgajiem un viņu vajadzībām ir ļoti nozīmīga, viņa sacītais, kā arī arhibīskapa un  draudzes garīdznieku atbalsts sniedz garīgu spēku un pārliecību, ka darba virziens izvēlēts pareizi.  Pāvests uzsver līdzsvarotas pieejas nepieciešamību trūcīgajam līdzcilvēkam, atgādinot, ka  “mūsu pienākums ir ne tikai dot maizi, bet arī dalīties ar viņiem savā ticībā” [2], iekļaujot viņus Baznīcas dzīvē.
Katedrāles “Caritas” grupa  jau vairakus gadus darbojas, iedzīvinot  šo materiālo un garīgo rūpju sintēzi, aprūpējamiem, kuri  pārsvarā ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, paralēli rūpēm par trūcīgo ikdienas vajadzībām  reizi mēnesī  piedāvājot  arī garīga ēdiena “galdu”, jo kā Vecajā Derībā sacīts : “[…] cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no Tā Kunga mutes” (At 8, 3).

Šajās tikšanās reizēs trūcīgie saņem ne tikai pārtiku un citas nepieciešamas lietas, bet pulcējas arī  uz Bībeles stundām par dažādām aktuālām tēmām, kā Kurnēšana, Bailes Dusmas, Ciešanas, Dieva mīlestība u.c.,  kopīgu lūgšanu un slavēšanu, kristīgu filmu demonstrācijām, kā arī ir iespēja paņemt līdzi Bībeles citātu – daudzi saka, ka Svēto Rakstu vārdi viņus uzrunā personiski.  Gan “Caritas” grupas trūcīgajiem, gan draudzes locekļiem ir iespēja saņemt bezmaksas  pastorālā konsultanta palīdzību.

2017.gada 19. novembrī, atsaucoties pāvesta Franciska iniciatīvai, draudzē tika atzīmēta  Vispasaules trūkumcietēju diena –  draudzes trūcīgie piedalījās Svētajā Misē, pēc tās saņēma “Caritas” brīvprātīgo un citu draudzes locekļu sarūpētās dāvanas. Aprūpējamie pārvarēja savu kautrību,  bija gatavi sēdēt pirmajās rindās un varēja dot liecību. Savukārt 2018. gadā Vispasaules trūcīgo dienas atzīmēšana Jēkaba katedrālē apvienojās ar valsts simtgades svinībām – pēc Svētās Mises aprūpētāji un aprūpējamie pulcējās svētku mielastā kopā ar arhibīskapu un  draudzes garīdzniekiem,  lai pateiktos par to, kas ir Dieva dāvināts  – par  savu valsti, iespēju būt kopā, lūgties. Pāvesta iedibinātā Trūkumcietēju diena tika atzīmēta arī pagājušajā gadā, tādējādi dzimstot tradīcijai. Var rasties jautājums – vai var svinēt  trūkumu un nabadzību, vai tāds ir pāvesta aicinājuma mērķis? Ne Svētie Raksti,  ne pāvests neslavina nabadzību kā svinēšanas vērtu labumu,  bet  ar šo jauno tradīciju tiek uzmodināta  cieņa pret tuvāko, kurš nonācis trūkumā, nespējā pats pārvaldīt savu dzīvi, atgādina,  ka mēs visi – bagātie un  nabagie, veselie un slimie, esam radīti pēc Dieva tēla un  līdzības.

Līdzsvarotā pieeja trūcīgo aprūpē jau devusi skaistus augļus – vairāki “Caritas” aprūpējamie saņēmuši Baznīcas sakramentus, kā arī ne viens vien ir kļuvis par čaklu brīvprātīgo palīgu draudzes pasākumos.


materiālu sagatavoja
Stella Jurgena